Autamme tekemään hyviä töitä

Linjassa on kumppani yrityksille, jotka hakevat kilpailukykyä johtamista ja henkilöstöä kehittämällä.  Motivoiva ja innostava johtaminen kuuluu kaikille ja tuovat yritykselle etuna tuloksia ja tuottavuutta. Työnantajakuvan kehittäminen alkaa organisaation sisältä.

Henkilöstöjohtamisen käytäntöjen tulee auttaa tekemään töitä fiksummin ja tehokkaammin.  Päivittäinen vuorovaikutus ja arjen johtaminen ratkaisevat. Ihmiset haluavat tehdä työtä, jolla on merkitystä – saada aikaan konkreettisia tuloksia osana innostavaa työyhteisöä.

Esimerkkejä ja referenssejä projekteistamme

Johtamisen perustat kuntoon monikansallisessa yrityksessä

Kuluttajatuotealan yrityksen tavoitteena oli  kehittää ja yhtenäistää eri maissa olevia johtamisen käytäntöjä ja toimintatapoja. Osana projektia haluttiin myös uudistaa ja yhtenäistää henkilöstöjohtamisen prosesseja. Tavoitetta tukemaan valittiin kansainvälisesti yhtenäinen henkilöstöjohdon tietojärjestelmä.

Tuomi tuli mukaan projektiin vastaamaan henkilöstöjärjestelmien vertailusta, valinnasta, ja kehittämisestä. Hän on myös auttanut sisäistä projektitiimiä suunnittelemaan koko johtamiskyvykkyyden kehitysprojektia prosessien ja muutosjohtamisen näkökannalta.

Lisäksi Tuomi toimi yhdessä ParaVitan Mari Blomqvistin kanssa yhtenäisen ’Johtamisen perusteet’ -valmennuksen suunnittelijoina ja valmentajina.

Henkilöstöjohtaminen ja viestintä osana strategista kehitysohjelmaa

Suunnittelualan palveluyritys halusi ottaa henkilöstö-osaajan mukaan kehityshankkeeseen, jossa päivitettiin yrityksen henkilöstöjohtamisen ja sisäisen viestinnän käytäntöjä vastaamaan tämän päivän tarpeisiin.

Tuomi tuli mukaan kehityshankkeeseen vetämään henkilöstö- ja viestintä alueiden suunnittelua sekä sisältöä ulkopuolisena asiantuntijana. Hankkeen aikana työstettiin yrityksen henkilöstölupausta, henkilöstöjohtamisen käytäntöjä, henkilöstökäsikirjaa, valittiin uusi henkilöstöjärjestelmä sekä tehtiin suunnitelmat intranetin ja sisäisen vuorovaikutuksen kehittämiseksi.

Johtoryhmälle yhteinen näkemys osaajista ja kehittämisen kohteista

Ohjelmistoalan yritys halusi ymmärtää strategian vaatimukset ihmisten osaamiselle ja jalostaa yhtenäisen näkemyksen ihmisten kehittämisen ja johtamisen tueksi.

Tuomi auttoi fasilitoimalla yksikön johtoryhmää tekemään osaajakartoituksen. Prosessin aikana tunnistettiin strategisia osaamisalueita, määritettiin avaintehtäviä, keskusteltiin yksilöiden suoriutumisesta ja potentiaalista, sekä tehtiin konkreettinen toimintasuunnitelma jatkoa varten.

Osaajakartoitus toteutettiin yksilöllisinä valmentavina keskusteluina sekä johtoryhmän yhteisenä työpajana.

Alla tilaajan kuvaus toimeksiannosta.

”Tuomi facilitated and customised a Talent review for my organisation. The review consisted of one-on-one discussions with management team members and facilitated workshops.

Workshop design was participative and the provided lot of room for dialogue and discussion. Her overall contribution, including materials and facilitation were inspiring and clear. The overall experience and the action plans coming from the review are of high quality and provide good foundation for further development.”

Managing Director,  ohjelmistoyritys

Liiketoimintalähtöisen HR:n kehittämistä

Kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksellä oli käynnissä muutoshanke, jonka yhteydessä myös henkilöstöjohdon roolia, toimintamallia ja organisaatiota uudistettiin. Tuomi oli mukana hankkeessa vetämässä projektin osaa, jonka tavoitteena oli kehittää HR:n palvelumallia.

Palvelumallia kehitettäessä kuvattiin haluttu HR:n tavoitetila liiketoiminnan tukena. Samalla mietittiin eri osapuolten rooleja ja vastuita, tehtiin palvelulupaus sisäisille sidosryhmille, sekä kuvattiin ja kirkastettiin niin ulkoisia  sisäisiä toimintamalleja.

Osana projektia myös luonnosteltiin esimiehen roolia henkilöstöjohtamisessa, sekä tehtiin raami ja suunnitelma HR:n osaamisten kehittämiseksi.

Henkilöstöjohtamisen roolin kirkastamista strategian jalkauttajana
”HR organisaatiossani Suomen henkilöstöpäälliköiden ja -konsulttien rooliin kohdistuu koko ajan uusia vaatimuksia samalla kun yrityksemme toiminta kehittyy ja globalisoituu. HR generalistin työ muuttui entistä enemmän työsuhde- ja hyvinvointitoiminnan koordinoinnista laajempien HR hankkeiden jalkauttamiseen ja liiketoiminnan tukemiseen.
 
Tämän uuden roolin sisäistämiseksi tehtiin 3 kk:n valmennusohjelma, jossa keskityttiin suorituksen johtamisen, palkitsemisen ja talent management:in teemoihin liiketoiminnan vipuvarsina. Valmennuksen aikana myös käsiteltiin ja harjoiteltiin valmentavan otteen ja coachaavien kysymysten käyttöä sidosryhmien kanssa työskenneltäessä.
 
Valmennusohjelma oli ammattitaitoisesti rakennettu vastaamaan juuri meidän tarpeitamme. Valmentajana Tuomi on erittäin osaava, innostava ja tuloksellinen.”
Tarja Kaipio, VP, HR Finland, Itella Oyj
Vertaisoppimista ja valmennusta merkittävissä muutostilanteissa

Yhdessä ParaVitan Mari Blomqvistin kanssa, Tuomi on pitänyt vertaisryhmälle  innostavaa ryhmäcoachingia, jossa koko ryhmä harjoittelee toimimaan coaching-otteella. Tällöin jokainen ryhmän jäsen antaa ja saa kokemuksia, kannustusta ja oivalluksia.

Ryhmäcoachingin lisäksi Tuomi toimii henkilökohtaisena valmentajana 100 päivän valmennuksissa esimiehille ja huippuasiantuntijoille, jotka ovat halunneet käyttää coachingia tukena merkittävissä muutostilanteissaan. Osa asiakkaista on juuri aloittanut uuden vaativan työn tai siirtynyt palkkatyöstä yrittäjäksi, osa on halunnut löytää omalle uralleen uuden suunnan tai esimerkiksi saada elämään uutta tasapainoa arjen pyörityksessä.

Coachingin avulla asiakkaat ovat asettaneet itselleen innostavia tavoitteita, ja työskennelleet systemaattisesti niiden toteutumisen eteen. Tuomi toimii coachina Results coachingin periaatteilla, jossa painotetaan asiakkaan itseohjautuvuutta, ratkaisukeskeisyyttä, kannustusta, haastamista sekä selkeää ja toimivaa rakennetta.

Asiakkaiden sanoin (tarkemmat referenssit pyydettäessä):

Coaching-prosessini lähti liikkeelle tilanteessa, jossa oma motivaatio työhön oli hukassa, kiire ja velvollisuudet painoivat päälle. Asioiden ja omien tavoitteiden jäsentäminen keskustellen asiantuntevan coachin avulla auttoi löytämään uusia mahdollisuuksia, omia vahvuuksia ja suuntaa omalle tekemiselle. Samalla kasvoi luottamus omiin kykyihin ja ymmärrys, mihin asioihin keskittyä tasapainoisen ja itselle merkityksellisen työelämän rakentamisessa. 

Tuomi Kariniemi on coachina ammattitaitoinen, kannustava ja luotettava. Hänen laaja kokemuksensa erilaisten ihmisten, toimintatapojen ja liiketoimintojen parissa auttoi katsomaan ja oivaltamaan asioita laajalla näkökulmalla. Tuomin tukemana syntyi rohkeita päätöksiä, joita en ole katunut hetkeäkään.”

Yrittäjä, partneri

Käytin Tuomin coachingia tilanteessa, jossa aloitin uudenlaisissa työtehtävissä. Prosessi auttoi minua merkittävästi ennen kaikkea selventämään omia tavoitteitani sekä löytämään vahvuuteni muuttuneessa työnkuvassa ja sen asettamissa haasteissa.

Kaikkein arvokkainta oli kokonaisuudessa oli Tuomin taitavasti toteutettu kyselevä coaching-tyyli, joka edesauttoi erinomaisesti löytämään ratkaisuja avainhaasteisiini. Tuomi on valmentajana kovan luokan ammattilainen, jonka kanssa oli ilo toteuttaa oma prosessini. Suosittelen hänen palveluitaan lämpimästi kaikille coachingista kiinnostuneille.”

Projektipäällikkö

Uuden HR-tietojärjestelmän esikartoitus ja valinta

Tuomi on ollut mukana lukuisissa HR-tietojärjestelmähankkeissa sisäisenä tai ulkoistettuna kehittäjänä, projektipäällikkönä, prosessien suunnittelijana, hankintaprosessin valmistelijana ja asiantuntijana.

HR-järjestelmäprojekti alkaa tarvekartoituksella, jonka aikana systemaattisesti kerätään tietoa yrityksen tarpeista, tahtotilasta ja markkinoilla olevista soveltuvista vaihtoehdoista päätöksentekoa varten. Projektille luodaan hankesuunnitelma, jossa arvioidaan sen toteutettavuutta, tarvittavia resursseja sekä tehdään alustava aikataulu ja priorisoidaan käyttöönotettavia toimintoja. Tarvittaesssa tarvekartoitukseen voi sisältyä myös hankintaprosessin vaiheita ja lopullinen toimittajavalinta.

Henkilöstöjohtamisen käytännöt ja automatisoidut työkalut tuovat koko organisaation arjen tekemiseen läpinäkyvyyttä, nopeutta sekä tehokkuutta. HR-järjestelmään investointi on kauaskantoinen päätös, jossa kannattaa hyödyntää asiantuntijan apua ja kokemusta.

Kerromme mielellämme lisää Linjassa oy:n tekemistä HR-tietojärjestelmähankkeista ja tarvekartoituksista eri toimialoilta ja erikokoisista yrityksistä.

Talent toimintatavan uudistaminen

“Tuomi ja Katja auttoivat meitä uudistamaan talentin johtamisen toimintatapamme. Halusimme tehdä talent-prosessin, joka lähtisi liiketoiminnan tarpeista, tukisi yrityskulttuuria ja joka samalla sitouttaisi koko henkilöstöämme kehittymään. 

 Projekti alkoi sillä, että kirkastimme johdon tahtotilan ja selvitimme esimiesten ja asiantuntijoiden toiveet ja tarpeet. 

Lopputuloksena syntyi uudistettu toimintamalli, joka on positiivinen ja luo myönteistä yrityskulttuuria. Samalla uudistettu malli antaa puitteet avainhenkilöiden kehittämiseen ja konkreettisiin toimenpiteisiin.

Projektissa kehitetyt työkalut ovat raikkaita ja innostavia. Erityisesti yhdessä luotu Carunan ’energiamittari’ antaa uutta näkökulmaa oman toiminnan peilaamiseen, potentiaalin tunnistamiseen ja johtamiseen. 

Tuomi ja Katja kuuntelivat asiakkaan tarpeita ja samalla haastoivat vanhoja toimintamalleja rakentavasti. Projekti eteni ammattitaitoisesti ja sujuvasti.”

Tommi Saikkonen, Henkilöstöjohtaja, Caruna Oy

Asiakkaita

Linjassa oy:n asiakkaita. Kerromme mielellämme toimeksiannoista ja referenssseistä lisää.

Teemme yhteistyötä osaavien kumppanien kanssa

Linjassa toimii verkostossa osaavien ja asiantuntevien kumppanien kanssa. Uskomme yhdessä siihen, että asiakkaiden tarpeet täytetään parhaiten kustannustehokkaasti, joustavasti ja ketterästi toimimalla ja etsimällä kuhunkin tilanteeseen parasta osaamista.

Linjassa oy:n Tuomi Kariniemi isännöi People Book Club -kirjaklubia, jossa luetaan ja keskustellaan ajankohtaisista alan kirjoista. Kirjaklubin postituslistalle voit kirjautua täältä. Tervetuloa!

Mediaclever on yhteistyökumppanimme henkilöstötutkimuksissa ja kyselyissä. Lue lisää: www.mediaclever.fi

Paravita on valmennusyritys ja henkilöstön kehittämisen asiantuntijayritys. Toteutamme  yhdessä esimiesvalmennuksia ja ryhmäcoachingia palveluja kasvaville ja kehittyville yrityksille. www.paravita.fi

Linjassa oy on osa Hippocampus verkostoa, joka keskittyy muutokseen ja johtamisen kehittämiseen palautetta hyödyntämällä. Hippocampuksen yli kaksikymmentä osaajaa monelta eri alalta ovat tarvittaessa asiakkaidemme käytössä.  www.hippocampus.fi

 

Yhteystiedot

Tuomi Kariniemi

Toimitusjohtaja ja sertifioitu coach.
tuomi@linjassa.fi

Tuomilla on 20 vuoden kokemus kansainvälisten yritysten henkilöstöjohtamisen ja kehittämisen tehtävistä. Tuomin ydinosaamista on henkilöstön ja HR:n kehittäminen. Tuomi on perustanut Linjassa Oy:n vuonna 2011.

Kumppanit:

Mari Blomqvist

Työyhteisövalmentaja, sertifioitu coach (ACC).

Marin ydinosaamista on yksilöiden ja ryhmien valmentaminen ja ohjaaminen. Hän on kokenut ja innovatiivinen valmentaja, joka saa ihmiset innostumaan ja oivaltamaan. Valmentajana vuodesta 1996 ja yrittäjänä Paravita:ssa vuodesta 2011.

 

 

Katja Vuorialho

Konsultti ja sertifioitu coach.

Katja on kokenut HR generalisti ja johdon valmentaja.  Hän on työskennellyt 10 vuotta kansainvälisten yritysten BusinessHR tehtävissä ja ylimmän johdon tukena erilaisissa muutos- ja kehittämishankkeissa. Aikaisemmin Katja työskenteli yritysjuristina. Yrittäjänä Katja on toiminut vuodesta 2013.

Anu Passi-Rauste

Konsultti ja oppimisen asiantuntija, Eisenhower Fellow.

Anu on johtava oppimisen asiantuntija, jonka erityisosaamista on digitaaliset oppimisratkaisut ja teknologian hyödyntäminen organisaation osaamisen johtamisessa.

HR Consulting and Coaching services in Finland

Our aim is to help organisations and people to make great jobs. Everyone is entitled to motivating and engaging leadership. Developing Talent attraction and employer image starts from within the company.
Examples of our services:
• Leading projects with focus on people, development, change, people practices and HR systems
• HRD services for growing companies and Talent management
• First 100 days coaching & leadership development programs

 

Linjassa is managed by Tuomi Kariniemi. Tuomi has 20 years experience from challenging and varying HR generalist and development roles in global companies.
She started Linjassa in 2011 and has a wide network of local partners.
She operates fluently in english and finnish.